Landsbygdsnätverket

Värden i svenskt yrkesfiske

Antalet yrkesfiskare i Sverige sjunker stadigt och i många traditionella fiskehamnar finns idag få eller inga aktiva fiskare kvar. Vilka värden riskerar att gå förlorade om det lokala fisket lägger ner? Samtidigt har delar av fiskeflottan god lönsamhet och stark framtidstro. På ett seminarium i Stockholm den 12 september presenterade AgriFood Economics Centre en rapport om vilka värden som finns i olika typer av svenskt yrkesfiske och hur dessa värden kan användas i fiskeriförvaltningen. Rapporten finns publicerad i den blå rutan nedan.

Idag saknas fullständig information om de värden som svenskt yrkesfiske bidrar med till samhället. Vi har god kännedom om vilka värden som skapas på marknaden men sämre insikt om de värden som yrkesfiskarna inte kan ta betalt för (så kallade externa värden) och storleken på dessa.

Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket vill medverka till att öka kunskapen om de värden som genereras av svenskt yrkesfiske för att våra politiker och tjänstemän på myndigheterna ska kunna fatta väl informerade beslut. Som ett första steg i detta arbete har vi bett AgriFood att ta fram en rapport som beskriver de värden som svenskt yrkesfiske bidrar med och den kunskap som finns om dessa, samt identifierar existerande kunskapsluckor, det vill säga en kartläggning av kunskapsläget.

Under ett seminarium den 12 september 2019 presenterades rapportens innehåll av Staffan Waldo, AgriFood. Därefter fick vi inspel på rapporten från tre olika perspektiv; Malin Skog från MalinMarin konsulttjänster, Maris Gillette, Milena Arias Schreiber och Viktor Vesterberg från Göteborgs universitet samt Linnéa Engström från MSC – Marine Stewardship Council.

Vi vill gärna få in synpunkter på om, och i så fall hur, värden inom svenskt yrkesfiske ska studeras vidare. Vad anser ni bör prioriteras?