Landsbygdsnätverket

Skapa positiva attityder och goda relationer

Rapporten med tillhörande vägledning är resultatet av en aktivitet som genomförts av Matfiskodlarna med medel från Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk. Syftet med aktiviteten var att samla information om hur långsiktigt goda relationer kan byggas både internt inom en fiskodling och med omkringliggande samhällen samt hur trygghet och delaktighet därigenom kan skapas.

– Vi ser att fiskodlingsföretagen varit olika framgångsrika i sina relationer med omvärlden. Där relationerna inte fungerar uppstår problem för både odlare, närboende och myndigheter. Det är något man förstås vill undvika och därför finns det en efterfrågan på tydlig vägledning i de här frågorna, säger Linda Falk Wigdén, projektledare hos Matfiskodlarna och ledamot i Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk.

Aktiviteten genomfördes av Matfiskodlarna under hösten 2019. Den innefattade en litteraturstudie och strukturerade intervjuer med företagsledning och anställda vid ett antal odlingar, med boende i anslutning till dessa odlingsverksamheter samt med ett antal företrädare för myndigheter som i sitt utövande kommer i kontakt med fiskodlarna. Informella intervjuer har även genomförts i närsamhällen kring några av odlingarna. Genom intervjuerna har förutsättningar och fallgropar i byggandet av goda relationer och positiva attityder identifieras. Utifrån resultatet av intervjuerna och det material som samlats in under litteraturstudien kunde en vägledning utformas. Denna användes som utgångspunkt i en workshop på temat kommunikation som hölls med de anställda på en fiskodling.

– En bra kommunikation bygger goda relationer och ett ömsesidigt förtroende. Att kommunikationen fungerar är viktig för alla parter. Personal som känner stolthet över sitt yrke blir mer engagerad, vilket visas genom att de blir positiva budbärare, säger Carina Mattsdal, Matfiskodlarnas projektledare för aktiviteten Attityd och Relation.

De nyckelpunkter som identifierats under aktiviteten kan hjälpa fiskodlingsföretagen identifiera styrkor och brister i sin egen kommunikation – både inom odlingen och gentemot omvärlden- och tjäna som vägledning i ett förbättringsarbete. Därigenom kan branschens företag på ett mer effektivt och metodiskt sätt arbeta med attityderna inom företaget och relationerna till närsamhället.

Genom denna aktivitet har Matfiskodlarna kunnat kartlägga framgångsfaktorer och identifierat förbättringsåtgärder för fiskodlingsföretagen. Alla inblandade parter har gemensamt bidragit till ytterligare ett steg mot en socialt hållbar bransch, konstaterar Daniel Wikberg, Matfiskodlarnas VD.