Landsbygdsnätverket

Det småskaliga kustfiskets förändrade förutsättningar och mervärden – ett studentarbete

Denna rapport är sprungen ur ett uppdrag till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, från Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk. Rapporten syftar till att belysa det småskaliga kustnära yrkesfiskets förändrade förutsättningar och mervärden.

– Inom Landsbygdsnätverket har vi en lång tradition av samarbete med SLU och studenter som gör olika arbeten. Det har varit intressant att höra studenternas berättelser från de fyra fallstudierna. Jag hoppas att de i en framtida yrkesroll får möjlighet att hamna inom arbetsområden med landsbygdsutveckling kopplat till de blå näringarna, säger Magnus Nordgren, samordnare för Landsbygdsnätverkets arbete inom fiske och vattenbruk.

Uppdraget har utförts av studenter vid agronomprogammet i landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet inom ramen för två olika kurser: Naturresursförvaltning respektive Organisering, ledarskap och lärande, under 2018. Sammanlagt har 14 studenter varit involverade i studien. Studenterna har genomfört fyra fallstudier i olika kustbygder runt Sveriges kust: Mjällom (Kramfors kommun), Hållnäs (Tierps kommun), St. Anna, Gryts och Tjust skärgård (Valdemarsviks och Oskarshamns kommuner) samt Resö (Tanumshede kommun).

I sitt arbete har studenterna intervjuat personer, enskilt och i grupp, som på olika sätt är involverade i det kustnära fisket, som t.ex. politiker, turismföretagare, lokalboende, tjänstemän och inte minst yrkesfiskarna själva för att illustrera fiskets förändrade förutsättningar och betydelse för lokalsamhället. Studenterna har också undersökt relevanta dokument och hemsidor för att få en helhetsbild av situationen. Studenternas fallstudier ger värdefulla inblickar i villkoren och betydelsen av det småskaliga kustnära fisket för de bygder yrkesfiskarna verkar i. Studenternas arbeten ger också värdefulla ögonblicksbilder av de problem och möjligheter som det småskaliga yrkesfisket står inför idag. Fallstudier presenteras här som självständiga arbeten och utgör studenternas egen bild och tolkning av yrkesfiskets förändrade förutsättningar och olika mervärden som de är med och genererar. Fallstudierna är olika till utformning och innehåll, dels på grund av att de kustbygder de studerade var så olika och dels på grund av att de fick olika typer av ingångar lokalt.

Sveriges lantbruksuniversitet har publicerat rapporten i ”Urban and rural reports”; en ny rapportserie.