Landsbygdsnätverket
Ungdomar med lärare på ett fält med en skördetröska

Foto: Vreta utbildningscentrum

Nationellt kompetensråd inom det gröna näringslivet

I det nationella kompetensrådet tas frågor upp som berör kompetensförsörjning och kompetensutveckling i gröna näringar. Rådet ska arbeta för att stärka samverkan och tillsammans hitta olika lösningar.

Det gröna näringslivet består av företag som har sin bas i jord, djur, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Fokus under 2024 är kompetens och livslångt lärande i lantbruket.

Nationella kompetensrådets träffar 2024

Det nationella kompetensrådet träffas tre gånger under 2024. Tema för året är Kompetens och livslångt lärande i lantbruket. Den första träffen hölls den 6 maj. I höst träffas kompetensrådet den 9 september samt den 11 november.
Här kan du anmäla dig till de kommande träffarna.

Varför ett nationellt kompetensråd?

Rådet är en neutral mötesplats för att identifiera, diskutera och, där så är möjligt, arbeta tillsammans kring behov och frågor som rör kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det kan både vara av strukturell karaktär inom utbildningsväsendet och mer direkta kompetensbehov. Rådet startade upp 2019.

Deltagare i kompetensrådet

Till kompetensrådets träffar bjuds representanter in från de gröna näringarna, yrkesnämnder, utbildningsaktörer, myndigheter och den ideella sektorn. Läs en kort intervju med Lotta Rydberg, som är sammankallande för kompetensrådet.

Verksamhet

En utförargrupp planerar verksamheten tillsammans med samordnare vid Landsbygdsnätverkets kansli. I utförargruppen ingår representanter från Naturbruksskolornas förening (sammankallande), Hushållningssällskapet, LRF Ungdomen, Samarbetsorgan för etniska organisationer, SLU, Torsta, Arbetsförmedlingen och Jordbruksverket.

Kontakt

Kontakta Anna Hedberg, samordnare, Landsbygdsnätverkes kansli, om du har frågor om Nationellt kompetensråd.

Anna.Hedberg@jordbruksverket.se
Tel. 036-15 89 49

Foto, privat.

Artikel - Kartläggning kastar ljus på gröna näringars kompetensförsörjning

Hur ser den regionala kompetensförsörjningen i de gröna näringarna ut? Vem utför arbetet, hur sker samverkan och vilka är de främsta utmaningarna? Det är några av frågeställningarna i en rapport som nyligen har tagits fram på uppdrag av Landsbygdsnätverket och som Clara Landsbo har tagit fram.

Läs artikeln med clara landsbo här

Rapport

Kompetensförsörjning inom de gröna näringarna - En kartläggning av regionala nätverk

Miniatyrbild av rapportens omslag.

I denna rapport har vi kartlagt vilka kompetensförsörjande råd, nätverk och forum som finns i Sverige. Vi har undersökt vilken samverkan som finns inom respektive län/region mellan aktörer som är engagerade i utbildning och kompetensförsörjning inom de gröna näringarna. Rapporten tar också upp hur denna samverkan kan utvecklas, samt vilka regionala behov och utmaningar som finns.

Vill du läsa hela rapporten?

Ladda ner rapporten som tillgänglighetsanpassad pdf Pdf, 713.4 kB.

Tillbaka till startsidan för Hållbara gröna näringar.