Landsbygdsnätverket
Clara Landsbo

Foto Privat

Kartläggning kastar ljus på gröna näringars kompetensförsörjning

Hur ser den regionala kompetensförsörjningen i de gröna näringarna ut? Vem utför arbetet, hur sker samverkan och vilka är de främsta utmaningarna? Det är några av frågeställningarna i en rapport som nyligen har tagits fram på uppdrag av Landsbygdsnätverket.

Kartläggningen gör inte anspråk på att vara heltäckande, men har identifierat omkring 100 råd, nätverk och forum som på olika sätt arbetar med kompetensförsörjning i de gröna näringarna på regional nivå.

– Jag har hittat många goda exempel, som Vreta kluster och Gotland Grönt Centrum. Där har man lyckats samla viktiga aktörer på en och samma plats och det tror jag är en framgångsfaktor. Då uppstår nätverkande och samtal utanför de mer formella strukturerna vilket skapar mervärden, säger rapportförfattaren Clara Landsbo.

Flera utmaningar
Under sina intervjuer med aktörer runt om i landet har Clara Landsbo identifierat flera vanliga utmaningar. Många underströk i samtalen vikten av att dra lärdomar av det arbete som redan har gjorts inom området – vilket är något som ofta glöms bort. En annan utmaning handlar om skillnaderna mellan olika områden och regioner.

– Många påpekade det faktum att alla områden har olika förutsättningar, behov och utmaningar. Med andra ord finns det inte en lösning som kan appliceras överallt. Man kan absolut sätta upp nationella riktlinjer, men metoderna måste anpassas lokalt, säger Clara Landsbo.

Att skapa uthållighet i arbetet är en annan utmaning som ofta lyftes fram.

– Det var många som menar att drivet måste komma underifrån. Helst ska det inte vara en region eller kommun som styr upp arbetet, utan privata eller ideella krafter som driver på och sedan samverkar med de offentliga aktörerna. Annars är risken att arbetet rinner ut i sanden och att man tappar framtidsperspektivet.

Branschforum i Sörmland
Sörmland är ett bra exempel på en region där det på sistone har hänt mycket rörande kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna. Agro Sörmland fick förra året i uppdrag av Region Sörmland att kartlägga intresse och behov av ett branschforum för gröna näringar. I det arbetet har de haft en bred kontakt med utbildningssamordnare, arbetsgivare och pågående projekt inom området, för att identifiera behov och utmaningar.

– Vi har i kartläggningen sett ett behov av att tydligt konkretisera vilka typer av jobb inom gröna näringar som ska ingå i det här arbetet. Traditionellt läggs ofta fokus på jobb i produktion på gårdsnivå, men vi såg att det även finns stora utmaningar med att hitta kompetens inom försäljning, service, rådgivning och agrara tjänster inom offentlig sektor, berättar Johan Varenius, verksamhetsledare på Agro Sörmland.

Kartläggningen visar att runt 90 procent av lantbruksföretagen i Södermanland inte har anställd personal. De som ändå behöver anställa har svårt att hitta personer med rätt profil och tvingas ofta till tillfälliga lösningar.

– Kunskapen från kartläggningen ger oss möjlighet att jobba mer effektivt för att möta behoven. Vi bjöd in berörda aktörer för att diskutera frågan och hittade snabbt ganska enkla åtgärder att gå vidare med, exempelvis att hitta bättre rutiner när lantbruksföretagen tar emot praktikanter, säger Johan Varenius.

Arbetsgivarfokus
Nu ska ett arbetsutskott sättas samman med representanter från arbetsgivare, regionen, utbildningssamordnare och Arbetsförmedlingen, och en koordinator ska tillsättas för att driva processen. I mars nästa år ska det större branschforumet med bredare representation träffas första gången, berättar Johan Varenius.

– Jag tror och hoppas att upplägget kan attrahera nyckelaktörer och att arbetet snabbt kommer igång med några enkla åtgärder. Grundtanken är att detta är något som branschen själv ska driva, att det är där intresset och engagemanget ska finnas. För oss har det varit väldigt viktigt att ha tydligt arbetsgivarfokus i kartläggningen. Det är deras behov och önskemål som måste styra.

Fyra tips från Johan Varenius, Agro Sörmland:

– Var noga med att alltid ha ett arbetsgivarperspektiv.

– Var specifik med vilka typer av jobb insatserna ska riktas mot.

– Sortera i vad som kan göras regionalt och vad som styrs nationellt.

– Håll det enkelt och konkret. Börja gärna med en smal åtgärd så har du större chans att lyckas.

Vill du läsa hela rapporten?

Ladda ner rapporten som tillgänglighetsanpassad pdf Pdf, 713.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerades