Landsbygdsnätverket
Illustration med fem glödlampor där fyra är släckta och en är tänd.

Så skapas lyckade innovativa möten

Riv de hierarkiska strukturerna, använd gränsgångare för att skapa nya relationer och främja medbestämmande och medskapande processer. Det är några av framgångsfaktorerna för innovativa möten.

Hur skapar man egentligen en miljö och en struktur som leder till innovativa och konstruktiva möten? Det är en fråga som både forskare, organisationskonsulter, myndighetsfolk och näringstoppar ständigt brottas med. Och som har en avgörande betydelse även för landsbygdsutveckling.

Innovativa möten är nämligen grundläggande för landsbygdens förmåga att utveckla innovationskapacitet, att skapa nya företag och på sikt främja service och boendekvalitet på landsbygden.

Ansvaret för att skapa dessa innovativa metoder och kreativa mötesplatser i landsbygderna är delat. Leader och drivande personer inom näringsliv- och landsbygdsutveckling spelar ofta viktiga roller, liksom lokala utvecklingsgrupper, det lokala näringslivet och eldsjälar. Men det är också viktigt att det offentliga – främst näringslivsenheter eller landsbygdsutvecklare – skapar förutsättningar för innovationsprocesser. Forskning spelar en annan viktig roll genom att bidra med ny kunskap om processerna.

Men vilka faktorer är då viktiga för att möten ska kunna bli innovativa? Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för innovationsfrämjande i landsbygder diskuterade frågan mot bakgrund av en rapport om kommunala innovationsplattformar "Innovationskapacitet för hållbar samhällsutveckling". Grovt indelat kan man tala om fyra olika framgångsfaktorer.

  • Bryt hierarkierna. En viktig uppgift är att skapa mötesplatser för innovation som möjliggör för deltagarna att ventilera sina idéer i ett icke hierarkiskt forum. Forskningen talar om att utveckla ”en samverkansdriven och tillitsbaserad styrprocess” och betonar vikten av att alla deltagare möts ”på riktigt”, att alla känner trygghet och öppet kan reflektera och dela med sig av erfarenheter – även misstag.
  • Bygg broar. Skapa broar mellan sektorer så att personer från företag inom olika branscher, olika samhällssektorer, lokala föreningar och organisationer engageras i innovationsarbetet. Innovation är en komplex process som ställer höga krav när det gäller samspel och sociala processer. Här är ”gränsgångare” viktiga aktörer som har förmågan att navigera i de organisatoriska mellanrummen och både initiera, utveckla och förflytta gränsöverskridande samarbeten.
  • Hitta nya metoder. En framgångsrik innovativ process kräver nya, moderna, inkluderande metoder med externa processledare. Försök skapa stödjande och mobiliserande strukturer som underlättar processer. Och glöm inte genomförandefasen. Framgång beror ofta på organisationens förmåga att bära fram en idé till genomförd aktivitet.
  • Främja medbestämmande. Samhället i stort polariseras allt mer och många har en känsla av att inte kunna påverka sin situation. Därför krävs det genuina, äkta och medskapande processer i lokalsamhället som grundar sig i den vardag och verklighet som invånarna möter och känner till. Det handlar om att mötas, om att se och förstå flera perspektiv, men framför allt om att se till att alla deltagares potential att bidra tas tillvara.

Text: Jakob Hydén.