Landsbygdsnätverket
Ung lantbrukare står vi en röd traktor

Foto Picmonkey

Ägarskiften

För att vara med och underlätta ägarskiften, där målgrupperna kan vara både befintliga ägare och personer som vill och kan ta över, har Landsbygdsnätverket drivit arbetsgruppen Ägarskiften.

Närmare 2/3 av lantbruksföretagarna är över 50 år och 1/3 är över 65 år. Det innebär att majoriteten av de svenska gårdarna kommer att behöva byta ägare inom 10 till 15 år. Mätt som areal ska 1,5 miljoner hektar övertas av nya brukare de närmaste 15 åren.

Aktiviteter för att öka kunskapen

För att nå målen i livsmedelsstrategin om ökad och hållbar produktion av mat som leder till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet behöver det finnas fler unga som vill ta över och driva lantbruksföretag. Etablerade företag behöver ofta stöttning i processen med att överlåta till en ny ägare, inom eller utanför familjen. Förutom befintliga och blivande företagare, har rådgivare varit del av målgruppen.

Behovet att göra det lättare för ägarskiften och att få in yngre personer i de gröna näringarna bedöms vara stort. Nätverkets arbetsgrupp Ägarskiften har genomfört aktiviteter för att öka kunskapen om ägarskiften, riktat både till den som vill lämna över sin verksamhet och till den som funderar på att ta över och driva ett lantbruk. Ett seminarium riktat till olika typer rådgivare med koppling till generations- och ägarskiften har också genomförts.

Efter att arbetsgruppen identifierade behovet av ett mått på gröna näringars attraktionskraft, togs ett index fram för att mäta detta. Förhoppningen är att indexet ska bidra till diskussionen om vad lantbrukets attraktionskraft faktiskt innebär. Attraktionskraftsindex kommer att uppdateras årligen och på så vis kan man få en fingervisning om hur näringen utvecklas.

Tree hotel

Hur attraktiva är gröna näringarna som bransch?

För att kunna öka attraktionskraften i de gröna näringarna behövs ett återkommande och tillförlitligt mått på näringens tillstånd. Det är bakgrunden till att en arbetsgrupp inom Landsbygdsnätverket nu lanserar ett attraktionskraftsindex för de gröna näringarna. Läs hela artikeln här. Länk till annan webbplats.

Podden Landet lyfter frågor kring ägarskifte

#165. Forskning, finanser och förslag - framtidens lantbrukare och gröna näringars attraktionskraft. Läs mer och lyssna på podden Landet avsnitt 165.

#151. I nya händer - om ägarskifte i gröna näringar. Läs mer och lyssna på podden Landet avsnitt 151,

Tillbaka till startsidan för Hållbara gröna näringar.