Landsbygdsnätverket

Grön kunskapsnod för primärproducenter och förädlare i Stockholms län

Här kan du läsa mer om Grön kunskapsnod för primärproducenter och förädlare i Stockholms län som är ett av Sveriges gröna kluster.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Vi är ett grönt kluster som är under bildande.

Huvudman/huvudmän och geografiskt område?
Region Stockholm är huvudman och området är Stockholms län.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Genom att bilda ett regionalt livsmedelskluster för primärproducenter och livsmedelsförädlare i tidiga led (där exempelvis kvarnar, slakterier och mejerier ingår) kan Region Stockholm bidra till att stärka näringen. Initiativet tar avstamp i Stockholms läns livsmedelsstrategi, Region Stockholms Landsbygds- och Skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen och RUFS 2050, som alla tre belyser behovet av att stärka primärproduktion och förädling av livsmedel i regionen. Klustret ska samla regionens berörda aktörer för att med ett samlat grepp kunna stötta och stärka näringen. Klustret ska ha som syfte att dels skapa samverkan mellan producenter och förädlare, men även mellan myndigheter och övriga aktörer.

Kontakt: Tove Ellingsen och Karin Eksvärd

Publicerades