Landsbygdsnätverket
Anders Bro sitter ner och pratar i en mikrofon på en scen.

Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro Län.

Partnerskap för sociala innovationer ger råd och stöd

Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro Län och samordnare av partnerskapet för sociala innovationer.

Vad är sociala innovationer?
– ­I regionen och i partnerskapet ser vi det som en ny idé, ny tjänst eller ny modell som tar itu med samhälleliga behov och utmaningar. Den löser samhälleliga problem och behov och är bra för individ och samhälle. De sociala innovationerna kan uppstå inom civilsamhället, den offentliga eller den privata sektorn eller hos enskilda medborgare. Och för att innovationerna ska kunna genomföras behövs ofta samverkan över gränser.

Hur samverkar aktörer i Örebro kring sociala innovationer?
– Det finns ett partnerskap för sociala innovationer som består av ett 40-tal organisationer - både idéburna och offentliga. Partnerskapet ger råd och stöd till utveckling av nya idéer som uppstår i civilsamhället. Men idéerna har vanligtvis ingen möjlighet att få stöd via innovationssystemet. Partnerskapets arbetsutskott tittar därför på de idéer som kommer in och lotsar dem vidare till de organisationer som kan stötta idén på bästa sätt.

I vilken utsträckning tar aktörer i landsbygder del av partnerskapet för sociala innovationer?
– Partnerskapet ska fånga upp sociala innovationer i hela länet. Man har dessutom god stöttning av Hela Sverige ska leva som ingår i partnerskapet och ger råd hur vi kan främja utveckling i landsbygder. Vi har därför regelbundet genomfört olika aktiviteter. Det kan exempelvis handla om stormöten runt om i regionen och husvagnsturnéer utanför livsmedelsbutiker. På så vis får vi kontakt med personer som har idéer eller blir medvetna om lokala utmaningar.

Hur ser partnerskapet på landsbygdens behov av sociala innovationer?
–Det finns olika typer av behov. Det kan handla om fiber och bredbandslösning men också om hur man bibehåller och utvecklar service i landsbygder. Här ser vi att lokala utvecklingsgrupper kan spela en viktig roll. Många lyfter också vikten av att integrera och inkludera nya svenskar. Den främsta utmaningen för partnerskapet är hur dessa frågor kan vävas in och hitta sin naturliga plats i ett innovationssystem utan att de tas över av de traditionella aktörerna. Dessa stödstrukturer är uppbyggda utifrån annan logik än den som civilsamhället arbetar utifrån.

Mer information

Läs mer på Sociala partnerskapet i region Örebro län webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Social innovation, Umeå Tekniska universitets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Forskning och social innovations webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerades