Landsbygdsnätverket
Sjö med träd i bakgrunden.

Foto: Matilda Mariadotter/Scandinav

Lunchwebbinarium: Utvärdering av havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet

Onsdag 19 juni klockan 12.00 - 13.00. Vid webbinariet presenteras två nya utvärderingsrapporter med fokus på administration respektive vattenbruk.

Rapporten "Att söka och handlägga stöd i havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet 2021-2027. En processutvärdering med fokus på administration" har skrivits av Jenny Wallström och Göran Hallin på WSP Sverige.
Ladda ner rapporten här Länk till annan webbplats.

Rapporten "Stöden till vattenbruket i havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027. En processutvärdering med fokus på fortsatt genomförande samt jämställdhet och icke-diskriminering" har skrivits av Göran Hallin, Angelica Jörnling och Jenny Wallström på WSP Sverige.
Ladda ner rapporten här Länk till annan webbplats.

Mer om rapporterna

Det främsta syftet med processutvärderingen är att ge information om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras i genomförandet av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027. I uppdraget ingick att identifiera eventuella hinder samt ge rekommendationer för hur genomförandet av programmet kan förbättras. Utvärderingen har resulterat i två rapporter.

Administrationsrapporten visar att ansökningsprocessen är komplicerad och handläggningstiden lång. Utvärderarna menar att uppdelningen av handläggningen mellan myndigheter leder till längre handläggningstider utan att bidra till programmålen och att rådgivandekommitténs stöttande av Jordbruksverket vid bedömning och poängsättning av vissa typer av ansökningar skapar en flaskhals. Ett annat hinder för effektiv handläggning gäller informationskrav, framförallt för stödsökanden att uppskatta budget vid ansökan och för handläggare att bedöma dess rimlighet. Tekniken stödjer inte en effektiv ansökningsprocess, handläggarna önskar exempelvis bättre integration mellan IT-systemen och de sökande önskar en mer användarvänlig e-tjänst för att genomföra ansökningarna.

Vattenbruksrapporten visar att stöden upplevs i huvudsak som relevanta, men att det finns strukturella faktorer som påverkar stödens relevans negativt. Den viktigaste faktorn är sannolikt svårigheterna att få tillstånd för vattenbruksverksamhet (och utökad produktion), men även att marknaden för de produkter och segment där svenskt vattenbruk har möjligheten att vara konkurrenskraftig är relativt liten och svagt utvecklad. Utvärderarna konstaterar att andra satsningar och initiativ inom vattenbruket är få och små, och kompletterar i stor grad havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Utvärderingen visar att frågor om att öka jämställdhet och förebygga diskriminering hittills inte varit väl integrerade i arbetet med programmet.

Utvärderingen har letts av Utvärderingssekretariatet vid Landsbygdsanalysenheten och genomförts av konsultföretaget WSP.

Publicerades